НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦАИзвршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка, доколку се одбиваат трошоци од дознаката (SHARED)

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 ден.

Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (ОUR):

 • дознака до 2.500 ЕУР
 • дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР
 • дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР
 • дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
 • дознаки над 100.001 ЕУР

Денарска противвредност • 20 ЕУР
 • 30 ЕУР
 • 0,60% минимум 40 ЕУР
 • 0,40% минимум 60 ЕУР
 • 0,30% минимум 300 ЕУР

Извршување дознаки во земјата

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 денари

Извршување дознаки во земјата на сметка на истиот сопственик во друга банка

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 денари, максимум 3.000 денари

Извршување на дознаки по основ на траен налог

Денарска противвредност

1%, минимум 600 денари

Исплата од девизен штеден влог-сметка, ако приливот потекнува од дознака или чек во:Денари


Без надоместок

Ефектива

Денарска противвредност

 • 1% од пристигнатиот прилив, 
 • доколку пристигнатиот прилив се орочува или одлежи во Банката на минимален рок од 15 дена или се користи за плаќање на дознака во странство, стапката 1% не се наплатуваНАДОМЕСТОЦИ ЗА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦАДознаки од девизна трансакциска сметка доколку се одбиваат трошоци од дознаката (SHARED)

Денарска противвредност

0,3%, минимум 600 денари

Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (OUR):

 • дознака до 2.500 ЕУР
 • дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР
 • дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР
 • дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
 • дознаки над 100.001 ЕУР

Денарска противвредност • 20 ЕУР
 • 30 ЕУР
 • 0,60% минимум 40 ЕУР
 • 0,40% минимум 60 ЕУР
 • 0,30% минимум 300 ЕУР

Извршување на дознаки по основ на траен налог

Денарска противвредност

1%, минимум 600 денариНАДОМЕСТОЦИ ЗА ОТКУП НА ДЕВИЗНИ ЧЕКОВИОткуп на патнички чекови

Инструмент (чек)

Ден. 500

Откуп на девизни чекови • до 49,99 евра или друга валута во истиот сооднос

Инструмент (чек)

Ден. 300

 • од 50,00 евра до 999,99 евра или друга валута во истиот сооднос

Инструмент (чек)

Ден. 500

 • над 1000,00 евра или друга валута во истиот сооднос

Инструмент (чек)

Ден. 1200

 • на чековите издадени во УСД

Инструмент (чек)

1,0%, минимум денари 1.000,00 денари + 1.000,00 денари

Преземање парични чекови и други хартии од вредност од граѓани на инкасо (наплата)

Чек

1,5% мин. Ден.2000 при приемот на чекот