Субвенциониран автомобилски
кредит за купување
на возила од
Automotive group

наменски, на набавка за патнички и комерцијални возила од Automotive group

карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според износот на доставена про-фактура за купување на возило, намален за износот на сопственото учество

15% СОПСТВЕНО УЧЕСТВО од доставената про-фактура или фактурата

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 72 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - без надомест

Провизија за одобрен кредит - 1%

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
  • старосна граница - максимум 70 години на денот на достасување на кредитот
  • за износи на кредит над 1.200.000,00 мкд потребна е проценка од страна на овластен судски проценител

каматни стапки

3,99% - денарски кредит

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

* Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.