Акционери со учество над 5% од акциите, со право на глас, со состојба на 31.12.2016 година е следната:

Акционер Учество во вкупниот број на обични акции во %
Пелистерка А.Д. Скопје заедно со поврзаните лица 21,85%