ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА XXXV - ТО СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

Врз основа на член 49 и 50 од Статутот на Стопанска банка а. д. Битола НО бр. 02-2800/1-4 од 05.06.2013 година (Пречистен текст) и Одлуката на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола бр. НО 02- 7297/II-1 од  ден 27.11.2014 година,СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА


Ј А В Е Н   П О В И К


ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

 

XXXV-то Собрание на Стопанска банка а.д. Битола ќе се одржи во Битола, на ден 14.01.2015 година (Среда) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Стопанска банка а.д. Битола, ул. Добривоје Радосавлевиќ бр.21, сала за состаноци на III – ти кат, со следниот:

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 


I     Процедурален дел 

1.   Отварање на Собранието

2.   Избор на работни тела

2.1 Избор на претседавач

2.2 Избор на двајца бројачи на гласови

3.   Констатирање на кворум за работа на Собранието


II. Работен дел 

 • Одлука за именување на членови на Надзорен одбор на Стопанска банка а.д. Битола
 • -Мислење од Надзорен одбор на Банката

 • Информација за поднесена оставка на член на Одбор за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола
 • Одлука за именување на член на Одбор за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола
 • -Мислење од Надзорен одбор на Банката

 • Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола ( пречистен текст) НО бр. 02-2800/I-4 од 05.06.2013 година


 • Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

  Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на банката должен е да го пријави своето учество (пријава за учество на Собранието), најдоцна 1 час пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

  Пријавите  да се достават во Банката – Сeктор за правни работи и управување со Кабинет на Управен одбор  – Референт за седници.

  Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред согласно Статутот на банката и Законот за трговските друштва.

  Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

  Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката писмено или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошна и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Банката www.stbbt.com.mk.

  Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и предлог одлуки по точките од дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка  за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

  Барање за вклучување на една или повеќе  точки во дневниот ред, предлагање на одлуки за усвојување се испраќа до органот  на управување на друштвото во рок од 8(осум) дена од испраќањето на јавниот повик  за одржување на Собрание на друштвото.За подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Банката www.stbbt.com.mk.

  Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во библиотеката на Банката (III-ти кат, Централа на Банката), ул.Добривоје Радосавлевиќ бр. 21, Битола како и на интернет страницата на Банката www.stbbt.com.mk.  СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

  ПОДАТОЦИ ОД АКЦИОНЕРИ 14.01.2015

  ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ

  ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР НА СОБРАНИЕ

  Акционерите на Банката можат да овластат со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието.

  Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање преку полномошник, кој е достапен за прземање од интернет страница на Банката (Полномошно за правни лица, Известување, Полномошно за физички лица, Известување, Пример за полномошно).

  Во случај акционерот од било која причина да не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет страницата на Банката, истиот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

  Акционерите се обврзани веднаш да ја известат Банката за секое полномошно дадено во писмена форма со достава на копие од пополнетиот образец, на еден од следните начини:

  • по електронски пат на адреса stbbt@stbbt.com.mk кога се доставува копија во скенирана форма.
  • по писмен пат на адреса:   

  СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

  Добривоје Радосавлевиќ 21

  7000 Битола

  Управен одбор

  Со назнака „за XXXV – то собрание на Стопанска банка а.д Битола“.


  Банката може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање ако такви му се дадени на полномошникот.

  Полномошникот е должен при евиденција на своето присуство на седница на Собранието да го предаде полномошното во писмена форма во оригинал, и да презентира документ за идентификација  -  лична карта или пасош.

   За полномошници на Собранието можат да бидат овластени лица кај кој има конфликт на интерес, само под услов ако истите

  • претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфиликт на интерес и
  • добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кој се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на  дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

  Банката на својата интернет страница го објавува идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес, како и причините за постоење на конфликт на интерес кај полномошниците.   

  ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

  ВКУПЕН БРОЈ НА АКЦИИ И ВКУПЕН БРОЈ НА ГЛАСАЧКИ ПРАВА

  ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИ ТОЧКИ

  ВКЛУЧУВАЊЕ НА НОВИ ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД

  ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ТОЧКИТЕ ОД ДНЕВНИОТ РЕД

  РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

  ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ