Aksionarë me pjesëmarrje me mbi 5% të aksioneve, me të drejtë vote, gjendja e datës 31.12.2016 është si vijon:

AksionarPjesëmarrja në numrin e përgjithshëm të aksioneve të rëndomta %
Pelisterka SH.A. Shkup së bashku me personat e lidhur 

21,85%