Автомобилски
кредит

наменски, за купување на ново возило


карактеристики

услови

каматни стапки

7,26% - денарски кредит со девизна клаузула (за кредитобаратели кои ја примаат платата преку СТББТ)

10,00% - денарски кредит (за кредитобаратели кои не ја примаат плата преку СТББТ)

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

* За кредити над 15.000,00 еур дополнително обезбедување - меница во форма на нотарски акт.

* Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.