Банката прима денарски депозити на правни лица и тоа:

  • денарски депозити по видување
  • орочени денарски депозити
  • отворен флексибилен депозит
  • денарски депозити со девизна клаузула

Каматните стапки според важечката Одлуката за политиката на каматните стапки на Банката се следните:

Денарски депозити по видување - 0.00% годишна декурзивна каматна стапка

Орочени депозити за домашни и странски правни лица на рок преку односно на:

Орочување

Годишна декурзивна каматна стапка

1 месец до 6 месеци

до 5,000,000

0,05%

од 5,000,001-10,000,000.00

0,10%

над 10,000,000.00

0,15%

над 6 месеци до 12 месеци

до 5,000,000

0,45%

од 5,000,001-10,000,000.00

0,55%

над 10,000,000.00

0,65%

12 месеци

до 5,000,000

0,70%

од 5,000,001-10,000,000.00

1,00%

над 10,000,000.00

1,20%

24 месеци

до 5,000,000

1,30%

од 5,000,001-10,000,000.00

1,40%

над 10,000,000.00

1,50%

36 месеци
до 5,000,000 1,60%
од 5,000,001-10,000,000.00 1,80%
над 10,000,000.00 1,90%
48 месеци

до 5,000,000

2,00%

од 5,000,001-10,000,000.00

2,20%

над 10,000,000.00

2,40%

60 месеци

до 5,000,000

2,45%

од 5,000,001-10,000,000.00

2,50%

над 10,000,000.00

2,60%

Интрадневен
1,00%
15 месеци -минимален влог 1,000,000
фиксна каматна стапка
2,30%
25 месеци - минимален влог 1,000,000
фиксна за првата година
2,80% 

променлива каматна стапка

за наредните години

референтна каматна стапка за пресметување на стапката

на казнената камата-0,20 пп

70 месеци - минимален влог 1,500,000

фиксна за првата година

4,20%

променлива каматна стапка

за наредните години

референтна каматна стапка за пресметување на стапката

на казнената камата+1,20 пп

Отворен флексибилен депозит

доколку се депонираат 10.000.000,00 ден. или над 10.000.000,00 за период од 10 дена, се пресметува

0,40%

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 10.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 10.000.000,00, за деновите кога биле депонирани средства од 10.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,10%

за деновите кога биле депонирани помалку од 10.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,05%

на повремените депозити добиени преку тендер и депозитите на пензиските фондови Банката ќе плаќа камата по договор

доколку се депонираат 7.000.000,00 ден. или над 7.000.000,00 за период од 10 дена, се пресметува

0,15%

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 7.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 7.000.000,00, за деновите кога биле депонирани средства од 7.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,10%

за деновите кога биле депонирани помалку од 7.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,03%

доколку се депонираат 5.000.000,00 ден. или над 5.000.000,00 за период од 10 дена, се пресметува

0,10%

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 5.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 5.000.000,00, за деновите кога биле депонирани средства од 5.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,03%

за деновите кога биле депонирани помалку од 5.000.000,00 ден. се пресметува камата од

0,01%

Oрочени ненаменски денарски депозити со девизна клаузула

Орочување

Годишна декурзивна каматна стапка

1 месец до 6 месеци


до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

0,03%

од 50.000,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,05%

над 100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,10%

над 6 месеци до 12 месеци


до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

0,20%

од 50.000,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,30%

над 100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,40%

12 месеци


до 50.000,00 EUR во денарска противвредност

0,45%

од 50.000,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,50%

над 100.000,00 EUR во денарска противвредност

0,60%

Банката може да договара други услови за орочување за периоди кои се разликуваат од утврдените или се работи за тендер за орочување на депозити.

Контакт телефони:
047 207-535

Факс:
047 207-513