Banka pranon depozita në denarë të personave juridik, si më poshtë:

  • depozita në denarë pa afat
  • depozita në denarë me afat
  • depozitë e hapur fleksibile
  • depozita në denarë me klauzolë në deviza

   Normat e interesit sipas Vendimit për politikën e bankës mbi normat e interesit janë si më poshtë:

   Depozita në denarë pa afat - 0.02% normë vjetore dekursive e interesit

   Depozita me afat për persona juridik vendor dhe të huaj në afat më shumë se, përkatësisht për:

   Afati

   Norma vjetore dekursive e interesit

   1 muaj deri në 6 muaj
   deri në 5,000,000

   0,05%

   nga 5,000,001-10,000,000.00

   0,10%

   mbi 10,000,000.00

   0,15%

   mbi 6 muaj deri në 12 muaj
   deri në 5,000,000

   0,45%

   nga 5,000,001-10,000,000.00

   0,55%

   mbi 10,000,000.00

   0,65%

   12 muaj
   deri në 5,000,000

   1,00%

   nga 5,000,001-10,000,000.00

   1,40%

   mbi 10,000,000.00

   1,60%

   24 muaj
   deri në 5,000,000

   1,70%

   nga 5,000,001-10,000,000.00

   1,80%

   mbi 10,000,000.00

   1,90%

   36 muaj
   deri në 5,000,000 2,20%
   nga 5,000,001-10,000,000.00 2,30%
   mbi 10,000,000.00 2,35%
   48 muaj
   deri në 5,000,000

   2,50%

   nga 5,000,001-10,000,000.00

   2,70%

   mbi 10,000,000.00

   2,80%

   60 muaj
   deri në 5,000,000

   2,80%

   nga 5,000,001-10,000,000.00

   2,90%

   mbi 10,000,000.00

   3,00%

   Depozitë e hapur fleksibile

   nëse deponohen 10.000.000,00 den. ose mbi 10.000.000,00 për një periudhë prej 10 ditësh, llogaritet

   0,60%

   nëse për periudhën prej 10 ditësh gjendja e depozitës nuk ka qenë vazhdimisht 10.000.000,00 den, por ka pasur edhe në më pak se 10.000.000,00, për ato ditë kur janë deponuar mjete prej 10.000.000,00 den. llogaritet interes prej

   0,30%

   për ditët kur kanë qenë të deponuara më pak se 10.000.000,00 den., llogaritet interes prej

   0,10%

   për depozitat e kohëpaskohshme të marra nëpërmjet tenderit dhe depozitat e fondeve pensionale Banka do të paguajë interes

   sipas

   marrëveshjes
   nëse deponohen 7.000.000,00 den. ose mbi 7.000.000,00 për një periudhë prej 10 ditësh, llogaritet

   0,30%

   nëse për periudhën prej 10 ditësh, gjendja e depozitës nuk ka qenë në vazhdimësi 7.000.000,00 den., por ka pasur edhe më pak se 7.000.000,00, për ditët kur kanë qenë të deponuara 7.000.000,00 den. llogaritet interes prej

   0,15%

   për ditët kur kanë qenë të deponuara më pak se 7.000.000,00 den., llogaritet interes prej

   0,05%

   nëse deponohen 5.000.000,00 den. ose mbi 5.000.000,00 për një periudhë prej 10 ditësh, llogaritet

   0,30%

   nëse për periudhën prej 10 ditësh gjendja e depozitës nuk ka qenë në vazhdimësi 5.000.000,00 den., por ka pasur edhe më pak se 5.000.000,00, për ditët kur kanë qenë të deponuara 5.000.000,00 den. llogaritet interes

   0,05%

   për ditët kur kanë qenë të deponuara më pak se 5.000.000,00 den. llogaritet interes prej

   0,02%

   Depozita pa dedikim në denarë me klauzolë në deviza
   Afati

   Norma vjetore dekursive e interesit

   1 muaj deri në 6 muaj


   deri në 50.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,03%

   nga 50.000,00-100.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,05%

   mbi 100.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,10%

   mbi 6 muaj deri në 12 muaj


   deri në 50.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,20%

   nga 50.000,00-100.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,30%

   mbi 100.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,50%

   12 muaj


   deri në 50.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,50%

   nga 50.000,00-100.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,60%

   mbi 100.000,00 EUR në kundërvlerë në denarë

   0,80%

   Banka mund të kontraktojë kushte të tjera të afateve për periudha të cilat dallojnë nga ato të përcaktuara ose bëhet fjalë për tender të afateve të depozitave.

   Telefoni i kontaktit:
   047 207-535

   Faksi:
   047 207-513