Kriteret
Depozitim i detyrueshëm minimal: 50,00 eur
Valuta: EUR
Afati: 25 muaj
Lloji i normës së interesit: fiks
Pagesa e interesit: në ditën e maturimit të depozitës
denarëMundësia e ndërprerjes së afatit:
Deponuesi mund të disponojë me depozitën e kursimit me afat para skadimit të afatit të kontraktuar. Në rast të nevojës së Deponuesit, mund të parashtrohet kërkesë me shkrim për ndërprerjen e afatit të depozitës për raste të jashtëzakonshme, raste urgjente dhe nevoja të jashtëzakonshme. Në atë rast, Banka do ta ndërpresë afatin e depozitës duke i paguar Deponuesit interes sipas normës s interesit për depozitë të rregullt deri në datën e dhënë
Kompensim për ndërprerje të parakohshme të afatit:
shumë fikse 1.500,00 denarë

Afati Norma e interesit*
EUR
25 muaj 2,00%

Vërejtje:  Ky lloj i depozitës vlen vetëm për klientë të cilët shfrytëzojnë të paktën 3 prodhime të tjera të Bankës;

* Norma e interesit është fikse dhe në nivel vjetor.