Девизните приливи, пристигнати на девизните сметки на правните лица, можат да се орочуваат на рочност и каматни стапки по договор со Банката


15 месеци -минимален влог 15,000 еур

фиксна каматна стапка1,90%
25 месеци - минимален влог 15,000 еур
фиксна за првата година

2,50%

променлива каматна стапка за наредните години

1М Еурибор+2,87пп

70 месеци - минимален влог 25,000 еур

фиксна за првата година3,50%
променлива каматна стапка за наредните години1М Еурибор+3,87пп