Орочени девизни депозити

Редовното штедење се однесува на сите видови депозити во странска валута.

  • Периоди на штедење - 15 дена, 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 24 и 36 месеци
  • Пресметка на камата -  годишно, со променливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционална метода
  • Каматата се исплаќа во истата валута како депозитот
  • Исплата на камата:
    • на крајот на периодот, со месечна пресметка на каматата која се додава на главниот влог
    • месечна исплата на каматата на трансакциска сметка по барање на клиентот

Повлекување на депозитот пред претходно поставениот период на штедење (предвремено разорочување).   

Предвременото разорочување е строго регулирано и лимитирано со интерни процедури. Во случај на предвремено разорочување се исплаќа каматата по видување за целиот влог.


Орочени девизни депозити
Валута по видување  1 месец 3 месеци 4 месеци 6 месеци 8 месеци 12 месеци 14 месеци 15 месеци 24 месеци 36 месеци
ЕУР 0.01% 0.03% 0.05% 0.05% 0.20% 0.20% 0.80% 0.80% 0.80% 1.50% 1.80%
УСД 0.02% 0.05% 0.08% 0.08% 0.20% 0.20% 0.40%  /  / 0.70% 0.80%
ЦХФ 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%  /  / 0.02% 0.02%
АУД 0.03% 1.20% 1.50% 1.50% 1.90% 1.90% 2.40%  /  / 2.80% 3.10%
ЦАД 0.05% 0.10% 0.20% 0.20% 0.40% 0.40% 1.00%  /  / 1.40% 1.60%
Други 0.05% 0.07% 0.10% 0.10% 0.15% 0.15% 0.60%  /  / 0.80% 1.00%