Долгорочен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка во ДЕНАРИ

Критериуми
Минимален задолжителен влог: 3.000 денари
Валута: МКД
Рок на орочување: 25 месеци
Тип на каматна стапка: Фиксна
Исплата на камата: 

на денот на доспевање на влогот или 

месечна исплата на камата

Можност за разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост и се наплаќа надомест за предвремено раскинување на влогот.На Вложувачот му се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ 1.500,00 денари
Рок на орочување Каматна стапка*
MKD 25 месеци 3,80%

Напомена: Овој тип на депозит важи само за клиенти кои користат најмалку 3 други производи во Банката

* Каматнaтa стапкa е фиксна и е на годишно ниво