Natalija Mickovska

Drejtoreshë e sektorit për punë me persona juridik

tel.: +389 (02) 30 87 253

adresa elektronike: natalija.m@stbbt.com.mk

Vesna Daceva

Drejtoreshë e sektorit për punë me persona fizik

tel.: +389 (2) 30 87 254

adresa elektronike: vesna.da@stbbt.com.mk

Sofka Angelevska

Drejtoreshë e sektorit për mbështetje dhe financa.

tel.: +389 (47) 207 554

adresa elektronike: sofka.a@stbbt.com.mk

Natasha Ilievska

Drejtoreshë e sektorit për rreziqe

tel.: +389 (47) 207 533

adresa elektronike: natasha.i@stbbt.com.mk

Ljupço Miloshevski

Drejtor i sektorit për çështje juridike dhe menaxhim me kabinetin e KD.

tel.: +389 (2) 30 87 257

adresa elektronike: ljupco.mi@stbbt.com.mk

Zhivko Atanasov

Drejtor i sektorit për organizimin e IT-së.

tel.: +389 (2) 30 87 270

adresa elektronike: ZIVKO.A@stbbt.com.mk

Natasha Savova

Drejtoreshë për marketing

tel.: +389 (70) 294 271; +389 (2) 308 7265

adresa elektronike: natasha.s@stbbt.com.mk

Vladimir Altiparmakov

Drejtor i sektorit për menaxhim me pronë dhe siguri

tel.: +389 (47) 207 546

adresa elektronike: vladimir.a@stbbt.com.mk

Mende Micevski

Drejtor i sektorit për harmonizim me rregulloret, resurset njerëzore, AML DHE personin OSIS

tel.: +389 (47) 207 515

adresa elektronike: mende.m@stbbt.com.mk

Natalija Mihajloska

Drejtoreshë e sektorit për revizion të brendshëm.

tel.: +389 (2) 30 87 279

adresa elektronike: natalija.mi@stbbt.co.mk

Jasmina Dinevska

Drejtoreshë e sektorit për procedim

tel.: +389 (47) 20 75 97

adresa elektronike: jasmina.d@stbbt.com.mk

Këshilltarët e këshillit drejtues

Sonja Janevska

këshilltare e KD

tel.: +389 (2) 308 72 63

adresa elektronike: sonja.j@stbbt.com.mk