Оствари ги желбите пред време!


Критериуми
Минимален задолжителен влог: 100,00 еур
Валута:  ЕУР
Рок на орочување: 12 и 24 месеци
Исплата на камата:  Антиципативнo, на денот на уплата на влогот
Можност за разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината и се наплаќа надомест за предвремено раскинување на влог. На Вложувачот му се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ 3.000,00 денари
Напомена: Овој тип на депозит неможе да се искористи како обезбедување за кредит

Рок на орочување Каматни стапки 
ЕУР
12 месеци 1,30%
15 месеци 1,50%
24 месеци 2,00%* Каматните стапки се на годишно нивоРок на орочување Каматни стапки
МКД шифра на произ. ЕУР шифра на произ.
12 месеци 1.50% 1994
каматна група.1
0.80% 3994
каматна група.1
24 месеци 2.10% 1995
каматна група.1
1.50% 3995
каматна група.1