Критериуми
Минимален задолжителен влог: 100,00 евра
Валута: ЕУР
Рок на орочување: 15 месеци

Тип на каматна стапка

Фиксна
Исплата на камата:  антиципативнo, на денот на уплата на влогот
Можност за разорочување:  Депонентот не може да располага со орочениот штеден влог пред истекот на договорениот рок на орочување. Во случај на потреба на Депонентот, може да поднесе писмено барање за предвремено разрочување на средствата од депозитот за исклучителни случаи, за итни и вонредни потреби, во тој случај Банката ќе го разорочи депозитот со тоа што на Депонентот ќе му ја исплати разликата, намалена за однапред исплатената камата, ќе му наплати надомест за разорочување на влогот, а клиентот ќе добие камата по видување до денот на предвремено разорочување на влогот.
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ 3.000,00 денари

Рок на орочување Каматна стапка*
ЕУР 15 месеци 1,50%

Напомена: Овој тип на депозит не може да се искористи како обезбедување за кредит

* Каматнaтa стапкa е фиксна и се однесува на целиот период на орочување

Каматната стапка на годишно ниво изнесува 1,20%