Критериуми
Минимален задолжителен влог: 6.000,00 ден / 100,00 еур
Валута: МКД / ЕУР
Рок на орочување: 13, 15 и 19  месеци
Исплата на камата:  антиципативно, на денот на уплата на влогот
Можност за разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, каматата  која е веќе исплатена се задржува од главнината и се наплаќа надомест за предвремено раскинување на влог. На Вложувачот му се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување/преорочување до датумот на повлекување на депозитот
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ 3.000,00 денари
Рок на орочување Каматни стапки*
13 месеци 0,50%
15 месеци 0,80%
19 месеци 1.00%

* Каматните стапки се на годишно ниво


Напомена:  Овој тип на депозит неможе да се искористи како обезбедување за кредит