Kasaforta me qira

Banka ofron mundësi për të ruajtur sendet dhe dokumentet e vlefshme të klientëve në kasaforta me dimensione të ndryshme. Kasaforta është zgjidhja më e sigurt për vendosjen e sendeve të vlefshme dhe të pazëvendësueshme.

Vërejtje: Në çmimin e qirasë së kasafortave për qytetarët është llogaritur TVSH-ja në shumë prej 18 %.

Në rast se klienti i humb çelësat, ai është i detyruar të paguajë shpenzimet për ndërrimin e  bravës dhe çelësave në shumë prej 350,00 EUR – në kundërvlerë në denarë sipas kursit të blerjes të kursit të valutave për punë të këmbimit në Stopanska Banka sh.a. Manastir.

PUNA ME KASAFORTA
Çmimet e qirasë së kasafortave për persona fizik, të shprehura në denarë.
Shenja Dimensionet e kasafortave në mm Në muaj Në vit
А1 100 х 300 х 500 650.00 3,850.00
А2 150 х 300 х 500 750.00 4,400.00
А3 200 х 300 х 500 900.00 5,300.00
А4 300 х 300 х 500 1000.00 6,000.00
А5 600 х 300 х 500 1250.00 7,300.00
Kompensimet llogariten në përputhje me Vendimin e vlefshëm për tarifat (kompensimet) e Bankës.