Stevço Jolakoski

Stevço Jolakoski – anëtar i Këshillit mbikëqyrës

Stevço Jolakoski është jurist i diplomuar, doktor i shkencave në lëmin e sigurisë.

Karrierën e vet profesionale e filloi në vitin 2001 fillimisht si praktikant në Gjyqin themelor Shkupi 2 – në Shkup, më pas si bashkëpunëtor profesional te një avokat, më tej karrierën e vet e vazhdoi në pozitën e juristit në TIM SHPK në Shkup, ndërsa nga viti 2006 e deri më sot është i punësuar në Ministrinë për transport dhe lidhje të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Momentalisht është në pozitën e këshilltarit shtetëror për komunikacion rrugor.

Ivanço Veljanovski

Ivanço Veljanovski – anëtar i Këshillit mbikëqyrës

Ivanço Veljanovski me profesion është biolog i diplomuar. Karrierën e vet profesionale e filloi në fabrikën për tharm dhe alkool SH.A. në Manastir, ku ende është i punësuar. Nga shtatori i vitit 2012 e deri më sot e kryen funksionin e drejtorit gjeneral ekzekutiv me autorizim të pakufizuar në kuadër të veprimtarive të regjistruara në qarkullimin e brendshëm dhe të jashtëm tregtar në Fabrikën për tharm dhe alkool SHA në Manastir..

Në periudhën nga viti 2012 e deri në vitin 2017, Ivanço Veljanovski e kryente funksionin e anëtarit të Këshillit mbikëqyrës të Stopanska banka sh.a. në Manastir.

Ivanço Veljanovski e kryen funksionin e anëtarit të Këshillit mbikëqyrës nga korriku u vitit 2019.


Mile Zeçeviq

Mile Zeçeviq – anëtar i pavarur i Këshillit mbikëqyrës

Mile Zeçeviq është jurist i diplomuar, magjistër i së drejtës penale dhe kriminologjisë.

Përvojën e vet profesionale e filloi në vitin 1998 si bashkëpunëtor profesional në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në Kabinetin e kryeministrit. Më tej, ka punuar si bashkëpunëtor profesional në Gjyqin themelor Shkupi 2 – në Shkup, ndërsa në periudhën nga viti 2001 e deri në vitin 2002 është shef i kabinetit në Ministrinë e mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në periudhën nga viti 2001 deri në vitin 2003 ka qenë në pozitën e zëvendësdrejtorit gjeneral t NPSHA „Maqedonia“. Në periudhën nga viti 2003 deri në vitin 2004 ka qenë sekretar gjeneral i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për një periudhë prej dy vitesh, respektivisht nga vitit 2004 deri në vitin 2006, e ka kryer funksionin e Drejtorit të Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim pranë Ministrisë për punë të brendshme.

Nga viti 2008 deri më sot punon si avokat në zyrën e vet të avokaturës.

Mile Zeçeviq e kryen funksionin e anëtarit të pavarur të Këshillit mbikëqyrës nga korriku i vitit 2019.


Aleksandra Radevska

Aleksandra Radevska – anëtare e Këshillit mbikëqyrës

Aleksandra Radevska është ekonomiste e diplomuar, magjistër e shkencave ekonomike nga lëmi i kontabilitetit dhe revizionit.

Karrierën e vet profesionale e filloi në vitin 2003 në Shoqërinë për revizion dhe shërbime të konsulencës KPMG Maqedoni SHPK si drejtues i ekipit për revizion. Në periudhën nga dhjetori i vitit 2009 deri në mars të vitit 2012 punoi si menaxhere për revizion në Shoqërinë për revizion Grabnt Tornton SHPK në Shkup. Nga viti 2012 deri në mars të vitit 2019 është udhëheqëse e Sektorit për revizion në Shoqërinë për prodhim, tregti dhe shërbime Orka Holding SHA n Shkup, ndërsa nga marsi i vitit 2019 është e emëruar drejtoreshë e Sektorit të financave dhe punëve të kontabilitetit në të njëjtën shoqëri.

Ajo ka licencë të revizorit të autorizuar për kryerje të revizionit.

Aleksandra Radevska e kryen funksionin e anëtarit të Këshillit mbikëqyrës të Bankës disa mandate me radhë, nga viti 2013.


Igor Kambovski

Igor Kambovski – anëtar i pavarur i Këshillit mbikëqyrës

Igor Kambovski është jurist i diplomuar, doktor i shkencave juridike.

Karrierën e vet profesionale e filloi si këshilltar dhe këshilltar shtetëror në Zyrën e Avokatit të popullit - Ombudsmanit. Më tej, punoi në Fakultetin e shkencave juridike në Universitetin e Parë privat FON, fillimisht si asistent i ri dhe asistent nga lëmi i disiplinave qytetare-juridike. Pas mbrojtjes së disertacionit të doktoratës është zgjedhur për titullin docent për sferën qytetare-juridike në Fakultetin e shkencave juridike të Universitetit FON, ndërsa më 18.09.2014 fitoi titullin më të lartë arsimore-shkencor – profesor inordinar në sferën shkencore të së drejtës qytetare. Në periudhën prej një viti, nga shtatori i vitit 2010 deri në tetor të vitit 2011, Igor Kambovski ishte Dekan i Fakultetit të shkencave juridike të Universitetit FON. Në maj të vititi 2015 është i është ndarë titulli profesor inordinar në Fakultetin juridik pranë Universitetit „Goce Dellçev“ në Shtip, ndërsa nga shtatori i vitit 2015 është zgjedhur për udhëheqës në Katedrën e së drejtës qytetare.

Igor Kambovski është autor i mbi pesëdhjetë punimeve shkencore dhe profesionale në publikimet ndërkombëtare dhe vendore.

Igor Kambovski e kryen funksionin e anëtarit të pavarur të Këshillit mbikëqyrës nga korriku i vitit 2019.