KOMPENSIME PËR PERSONA FIZIKHapja e depozitës së kursimit në deviza dhe lëshimi i librezës së kursimit Librezë ose llogari
Pa kompensim, depozitim minimal në kundërvlerë për 1000,00 denarë
Pagesë në dobi të LLT apo depozitë e kursimit në deviza me çeqe, letra të kreditit, remitanca dhe instrumente të tjera pagesash Deri në 30 EUR

Mbi 30 EUR
pa kompensim,

fiks 120 denarë shpenzim faktik
Pagesë në dobi të LLT apo depozitë e kursimit në deviza në efektivë dhe me remitanca të emërtuara për shpenzimet OUR
Pa kompensim
Të hyra nga një bankë tjetër vendore
Kompensim i llogaritur nga banka vendore
Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të palës, bankës vendore
15,00 EUR  nga të hyrat
Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të klientit
15,00 EUR  nga të hyrat
Realizimi i remitancave jashtë vendit nga llogaria e transaksionit në deviza, nëse anulohen shpenzimet nga remitanca (SHARED)

Kundërvlerë në denarë

0,30% minimum 600 den.

Realizimi i remitancave jashtë vendit nga llogaria e transaksionit në deviza, nëse shpenzimet jashtë vendit paguhen menjëherë (ОUR):

 • remtanca deri në 2.500 EUR
 • remitanca prej 2.501 deri në 5.000 EUR
 • remitanca prej 5.001 deri në 10.000 EUR
 • remitanca prej 10.001 EUR deri në 100.000 EUR
 • remitanca mbi 100.001 EUR
Kundërvlerë në denarë
 • 20 EUR
 • 30 EUR
 • 0,60% minimum 40 EUR
 • 0,40% minimum 60 EUR
 • 0,30% minimum 300 EUR
Realizimi i remitancave në vend Kundërvlerë në denarë 0,30% minimum 600 denarë
Realizimi i remitancave në vend në llogari të të njëjtit pronar në bankë tjetër Kundërvlerë në denarë 0,30% minimum 600 denarë, maksimum 3.000 denarë
Realizimi i remitancave në bazë të urdhrit automatik Kundërvlerë në denarë 1%, minimum 600 denarë
Pagesa nga depozita e kursimit në deviza-llogaria, nëse të hyrat vijnë nga remitanca ose çeku në:Denarë


Pa kompensim
Efektivë

Kundërvlerë në denarë


 • 0.5% nga të hyrat e arritura,
 • në rast se të hyrat e arritura lihen me afat ose qëndrojnë në Bankë për një afat minimal prej 15 ditësh ose shfrytëzohen për pagesa me dërgesë jashtë vendit, 1% nuk arkëtohet
  KOMPENSIME PËR PERSONAT FITIK NGA JASHTË
  1 Hapja e depozitës së kursimit në deviza dhe lëshimi i librezës së kursimit Depozitim apo llogari Pa kompensim
  2 Pagesa në dobi të LLT ose depozitë e kursimit në deviza me çeqe, letra kreditore, remitanca dhe instrumente të tjera të pagesave Deri në 30 EUR Pa kompensim
  mbi 30 EUR fiks 2 EUR shpenzim faktik
  2.1.1. Pagesa në dobi të LLT ose depozitë e kursimit në deviza me çeqe, letra kreditore, remitanca dhe instrumente të tjera të pagesave   Pa kompensim
  2.1.2. Të hyra nga një bankë tjetër vendore   Kompensim i llogaritur nga banka vendore
  2.1.3. Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të palës, bankës vendore   15,00 EUR nga të hyrat
  2.1.4. Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të klientit   15,00 EUR nga të hyrat
  3 Tërheqja nga depozita e kursimit në deviza-llogaria në:    
  3.1. - efektivë Kundërvlerë në denarë 1%
    - çeqe
    - letra kreditore dhe instrumente të tjera të pagesave
  3.2. Remitanca nga llogaria e transaksionit në deviza, nëse shpenzimet anulohen nga remitanca (SHARED) Kundërvlerë në denarë 0,3%, minimum 600 denarë
  3.2.1. Pagesa nga llogari në denarë deri në 100.000,00 denarë    
    -i brendshëm Urdhër Den.30,00
    -Nëpërmjet SNBK Urdhër Den.50,00
    -Nëpërmjet SNPM deri në 12:00 Urdhër Den.110.00
    -Nëpërmjet SNPM pas  12:00 Urdhër Den.200.00
  3.2.2. Pagesa nga llogaria në denarë mbi 100.000,00 denarë Shuma e dërgesës 0,15%, min. Den.300,00
  3.3. Realizimi i remitancave nga llogaria e transaksionit në deviza, nëse shpenzimet jashtë vendit paguhen menjëherë (OUR): Kundërvlerë në denarë  
    remitanca deri në 2.500 EUR
  remitanca prej 2.501 deri në 5.000 EUR
  remitanca prej 5.001 deri në 10.000 EUR
  remitanca prej 10.001 EUR deri në 100.000 EUR
  remitanca mbi 100.001 EUR
    20 EUR
  30 EUR
  0,60% minimum 40 EUR
  0,40% minimum 60 EUR
  0,30% minimum 300 EUR
  3.3.1. Ndryshimi i udhëzimeve dhe urgjencave Kërkesë EUR 10 +  shpenzimet faktike të bankës jashtë vendit
  3.3.2. Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të klientit   15,00 EUR nga të hyrat
  3.3.3. Ndryshimi i udhëzimeve dhe urgjencave Kërkesë 20,00 EUR në kundërvlerë në denarë + shpenzimet faktike të bankës jashtë vendit
  3.4. Realizimi i remitancave në bazë të urdhrit automatik Kundërvlerë në denarë 1%, minimum 600 denarë
  4 Konversioni i valutave gjatë tërheqjes nga llogaritë në deviza-depozitave të kursimit Kundërvlerë në denarë e valutës së paguar 1%, përveç në rast kur banka vetë ofron konversion pa kompensim
  KOMPENSIME PËR BLERJEN E ÇEQEVE NË DEVIZA  Blerja e çeqeve të udhëtimit

  Instrumenti (çek)

  Den. 500
  Blerja e çeqeve në deviza  • deri në 49,99 euro ose valutë tjetër me proporcion të njëjtë

  Instrumenti (çek)

  Den. 300
  • prej 50,00 euro deri në 999,99 euro ose valutë tjetër me proporcion të njëjtë

  Instrumenti (çek)

  Den. 500
  • mbi 1000,00 euro ose valutë tjetër me proporcion të njëjtë

  Instrumenti (çek)

  Den. 1200
  • të çeqeve të lëshuara në USD

  Instrumenti (çek)

  1,0%, minimum denarë 1.000,00 denarë + 1.000,00 denarë

  Marrja përsipër e çeqeve dhe letrave të tjera me vlerë nga qytetarë me inkaso (arkëtim)

  Çek 1,5% min. Den.2000 me rastin e pranimit të çekut


  Kundërvlerë në denarë