KREDI BRENDA DITËS

Dedikimi: mbulimi i nevojave rrjedhëse të likuiditetit në nivel ditor, me qëllim të realizimit pa pengesë të transaksioneve gjatë ditës.karakteristikat

Shuma e kredisë:

Në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit. 

Valuta e kredisë:

denarë (MKD) 

Afati i kthimit:

Brenda ditës së njëjtë

kushtet

Garancia:

Sipas katalogut të vlefshëm për garanci të Stopanska banka sh.a. Manastir në momentin e aprovimit


norma e interesit

Norma e interesit:

Pa interes  

Komisione:

Komision i njëhershëm sipas Tarifës për kompensime dhe shërbime të Bankës (për momentin 1% përnjëherë, shuma minimale 3.000 denarë) 

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime administrative për aprovimin e kërkesës