KREDIE GARANTUAR ME DEPOZITË

Dedikimi: Financimi i kapitalit qarkullues (pagesa e furnizuesve për lëndët e para dhe materiale për ripërpunim (pagesa e pagave si dhe detyrime të tjera afatshkurta)Karakteristikat

Shuma e kredisë:

Sipas shumës së depozitës.

Valuta e kredisë:

denarë (MKD)

Afati i kthimit:

deri në 12 muaj

Afati i shfrytëzimit:

deri në skadimin e afatit të kredisë, sipas nevojave të klientit

Mënyra e kthimit:

Maturim i njëhershëm në fund të periudhës me mundësi parapagimi (tërësisht ose pjesërisht deri në pagesën e plotë të shumës në afatin e paraparë) dhe pagesa e anuiteteve mujore, tremujore dhe në gjysmë viti


Kushtet

Garancia:

Shumë minimale të depozitës sipas Katalogut për garanci dhe politikë të Bankës **Gjatë shfrytëzimit të depozitës në valutë të njëjtë të kredisë së kërkuar, shuma e depozitës duhet të jetë të paktën 103% nga vlera e kredisë. Depozita në deviza mund të shërbejë si garanci e kredisë në denarë sipas raportit të shënuar më lart. Depozita në denarë mund të shërbejë si garanci e kredisë në deviza në vlerë prej më së paku 125% nga vlera e kredisë.


Normat e interesit

Margjina e interesit:

Sipas Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit (nga 1% deri në 3% margjinë interesi mbi normën e interesit të depozitës, varësisht nga raporti depozitë/kredi dhe niveli i bashkëpunimit me Bankën

Komisione:

Komision i njëhershëm sipas Tarifës për kompensime dhe shërbime të bankës (për momentin përnjëherë 0,3%, shuma minimale 3.000 denarë, shuma maksimale 50.000 denarë)

Komisione të tjera:

nuk ka