KREDI E VEÇANTË E SIGURUAR ME DEPOZITË PËR TË PUNËSUARIT NË SIPËRMARRJE DHE SUBJEKTET E TYRE TË NDËRLIDHURA TË CILAT KANË PJESËMARRJE NË BANKË ME MBI 60.000.000,00 DENARË

pa dedikim, mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit


karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE:

nuk ka kufizime

AFATI I KTHIMIT:

- deri në 360 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 300,00 МКД

Komision për kredinë e aprovuar - 0,1% nga shuma e kredisë, maksimum 3.000,00 denarë

Shpenzime për shlyerje të parakohshme - 0%

kushtet

INSTRUMENTE PËR GARANCI:

  • depozitë në para në valutë të njëjtë sikur valuta e kredisë, me afat të njëjtë ose më të gjatë nga afati i kredisë
  • marrëveshje për peng posedues
  • kambial dhe deklaratë kambiale (vetëm për kredi të siguruara me 103% depozitë)

   normat e interesit

   • 1,00% mbi normën e interesit që Banka e paguan për depozitën - 130% depozitë nga shuma e kredisë
   • 1,50% mbi normën e interesit që Banka e paguan për depozitën - 115% depozitë nga shuma e kredisë
   • 1,75% mbi normën e interesit që Banka e paguan për depozitën - 110% depozitë nga shuma e kredisë
   • 2,00% mbi normën e interesit që Banka e paguan për depozitën - 103% depozitë nga shuma e kredisë

   të tjera

   Mënyra e kthimit:

   1/ me shlyerje mujore të anuiteteve të njëjta.

   2/ me shlyerje mujore të interesit dhe shlyerje të borxhit të përgjithshëm përnjëherë në fund të periudhës.