KREDI E POSAÇME BANESORE

për të punësuarit në sipërmarrje dhe subjektet e tyre të ndërlidhura të cilat kanë pjesëmarrje në bankë me mbi 60.000.000,00 denarë, si dhe blerje të hapësirës banesore dhe afariste nga kompania/investitori ose subjektet e ndërlidhura të tyre të cilat banë pjesëmarrje në Bankë mbi 60.000.000,00 denarë


karakteristikat

Me dedikim:

  • për blerje të pronës së patundshme-banesë/shtëpi në bazë të paramarrëveshjes për shitblerje
  • për ndërtim (rindërtim) të objekteve individuale me leje për ndërtim dhe projekt adekuat
  • për rifinancimin e kredive banesore në Banka tjera

   SHUMA MAKSIMALE:

   Në bazë të vlerës së patundshmërisë në përputhje me paramarrëveshjen/marrëveshjen për shitblerje, e reduktuar për shumën e pjesëmarrjes vetjake

   25% pjesëmarrje vetjake / mundësi pa pjesëmarrje me vlerë të hipotekës 2/1, prej të cilave detyrimisht lënda e shitblerjes/për kredi për rifinancim, nuk është e nevojshme pjesëmarrja vetjake

   AFATI I KTHIMIT:

   - deri në 360 muaj

   Shpenzimet e aplikimit për kredi - 700,00 МКД

   Komision për kredinë e aprovuar

    • 500 MKD për menaxherët e sipërmarrjeve apo subjektet e lidhura të tyre, të cilat kanë pjesëmarrje në Bankë mbi 60.000.000,00 mkd
    • 1% për të gjitha të tjerat
    • 0% për rifinancim

     Shpenzime për shlyerje të parakohshme

      • pa kompensim për depozitimin e parakohshëm deri në 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë në muajin rrjedhës;
      • 3% nga princpali i kredisë që depozitohet para kohe për shumë mbi 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë

       kushtet

        • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
        • Mundësi për përfshirje të më së shumti një bashkë-kërkues për kredi (anëtar i familjes së ngushtë)
        • kufiri i moshës - maksimum 75 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

         INSTRUMENTE PËR GARANCI:

         kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës*/urdhër automatik për pensionistë, polica e sigurimit të patundshmërisë lidhur në dobi të Bankës dhe njërën nga dy opsionet e ofruara:

         1/ pjesëmarrje minimum 25% dhe hipotekë e banesës ose shtëpisë (lëndë e shitblerjes). Nëse banesa është në pronësi të SHA për ndërtim dhe ekonomizim me hapësirë banesore dhe afariste me rëndësi për republikën, deri në marrjen e dokumentit të posedimit në emër të blerësit, pas aprovimit, ndërsa para realizimit të kredisë, shfrytëzuesit e kredisë detyrimisht duhet të bëjnë Marrëveshje për kredi te Noteri. Pas marrjes së dokumentit të pronësisë, është detyrim i blerësve të vendosë hipotekë mbi patundshmërinë, lëndë e shitblerjes, në dobi të Bankës

         2/ hipotekë e patundshmërisë në proporcion 2:1 nga shuma e kredisë, prej të cilave detyrimisht lënda e shitblerjes

         3/ në rast të rifinancimit të kredive banesore nga banka tjera, si garanci merret prona e cila ka qenë lëndë e shitblerjes, ose hipoteka e një prone tjetër të patundshme në proporcion 2:1 me mundësi për vazhdimin e afatit të shlyerjes, maksimum deri në 360 muaj

         normat e interesit

         5,00% - normë fikse e interesit në 5 vitet e para (vjetore) në rast të shlyerjes së rregullt, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të kredisë

         6,95% normë e ndryshueshme e interesit pas vitit të pestë, në rast se shfrytëzuesit e kredisë rregullisht i shlyejnë detyrimet për kredinë, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të anuitetit

         7,632% normë e ndryshueshme e interesit pas vitit të tretë, si dhe në tre vitet e para, në rast se kredia nuk shlyhet rregullisht, respektivisht shfrytëzuesi i kredisë vonohet me pagesën e një apo më shumë anuiteteve

         të tjera

         * Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.