KREDI KONSUMATORE PËR PENSIONISTË – ME NORMË TË NDRYSHUESHME TË INTERESIT

Pa dedikim – mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit (nuk është e nevojshme të kërkohet dëshmi për dedikimin e kredisë). Me dedikim – mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit, prej ku drejtpërdrejtë në llogari të sipërmarrjes në bazë të pro-faturës/faturës së dorëzuar.karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE

në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit të kredisë 

PA GARANTË - deri në 120.000,00 MKD

ME 1 GARANT - prej 120.000,00 deri në 200.000,00 MKD

ME 2 GARANTË - mbi 200.000,00 MKD

AFATI I KTHIMIT

  • deri në 48 muaj – për kredi deri në 120.000,00 MKD
  • deri në 60 muaj – për kredi mbi 120.000,00 MKD

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 300,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar

  • 1% për kredi me dedikim
  • 2% për kredi pa dedikim

kushtet

  • aftësi kreditore prej 1/2 (kësti/pensioni) ç[r shfrytëzues të kredisë të cilët pensionin e pranojnë në llogarinë e transaksionit në STBBT ose do të nënshkruajnë deklaratë se në afat prej 45 ditësh pensionin do ta transferojnë nëpërmjet STBBT, kreditë e të cilit janë garantuar me të paktën 1 garant – aftës kreditore prej1/3 (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në sipërmarrje tjera private
  • aftësi kreditore prej 1/3 (kësti/pensioni) për shfrytëzues të kredisë, kreditë e të cilëve janë garantuar vetëm me kambial (pa garant)
  • aftësi kreditore prej ½ raporti (kësti/paga) për garantin/garantët
  • kufiri i moshës - maksimum 75 vjeç në ditën e maturimit të kredisë për shfrytëzuesit e kredisë, 70 për garantët

normat e interesit

Norma referente e interesit për llogaritjen e normës së interesit ndëshkues + 7,65 p.p.* Norma e interesit është e ndryshueshme e përbërë nga norma referente e interesit + margjina


të tjera

* Një garant mund të zëvendësohet me lidhjen e marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive, nënshkruar nga ana e kërkuesit nëse posedon pasuri në emër të vet, ose me garant tjetër pagues i cili posedon pasuri në emër të vet