KREDI KONSUMATORE PA DEDIKIM NË DENARË ME INTERES FIKS PËR VITIN E PARË

pa dedikim – mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit (kredia mund të shfrytëzohet për rifinancim të detyrimeve në banka tjera, rifinancim të detyrimeve që dalin nga kartat e kreditit, mbitërheqja e aprovuar dhe kreditë me klauzolë në deviza në Bankë)karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE

në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit të kredisë – deri në 600.000,00 MKD

150.000,00 MKD për të punësuarit në kohë të caktuar në Drekselmaer, Kroberg&Schubert dhe Markart Maqedoni

PA GARANTË - deri në 400.000,00 MKD për të punësuarit në SP, SHA dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën, DHL ShPKNjP Shkup

PA GARANTË - deri në 150.000,00 MKD për pensionistë

ME 1 GARANT - prej 400.001,00 MKD deri në 600.000,00 MKD për të punësuarit në SP, SHA dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën, DHL ShPKNjP Shkup

ME 1 GARANT - deri në 300.000,00 MKD për të punësuarit në sipërmarrje tjera private

ME 1 GARANT - prej 150.000,00 MKD deri në 300.000,00 MKD për pensionistë

ME 2 GARANTË - prej 300.001,00 MKD deri në 600.000,00 MKD për të punësuarit në sipërmarrje tjera private dhe pensionistë

Shpenzimet e aplikimit për kredi -

  • 500,00 MKD për të punësuarit
  • 300,00 MKD për pensionistët

Komision për kredinë e aprovuar - 2,00% / 0,00 MKD për rifinancim në banka tjera

AFATI I KTHIMIT

  • deri në 95 muaj
  • deri në 60 muaj për  të punësuarit në kohë të caktuar në Drekselmaer, Kroberg&Schubert dhe Markart Maqedoni

kushtet

  • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në SP, SHA dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën, DHL ShPKNjP Shkup dhe pensionistë
  • aftësi kreditore deri në 40% të pagës për të punësuarit në sipërmarrje tjera private dhe në kohë të caktuar në Drekselmaer, Kroberg&Schubert dhe Markart Maqedoni
  • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë për të punësuarit dhe 70 vjeç për pensionistë

normat e interesit

kredi në denarë - 7,50% fiks për vitin e parë / 10,90% - i ndryshueshëm për periudhën e mbetur

të tjera

* Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.

** Një garant mund të zëvendësohet me lidhjen e marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive, nënshkruar nga ana e kërkuesit nëse posedon pasuri në emër të vet, ose me garant tjetër pagues i cili posedon pasuri në emër të vet

- për të punësuarit në SP, SHA dhe sipërmarrje tjera të pranueshme për Bankën nuk është e detyrueshme të merret paga në STBBT, për të punësuarit në Dreksel Maer dhe të tjerët detyrimisht paga/pensioni duhet të pranohet në llogarinë e transaksionit në STBBT