KREDI PËR KAPITAL QARKULLUES (KMQ)

Dedikimi: Financimi i kapitalit qarkullues (pagesa e furnizuesve për lëndët e para dhe materiale për ripërpunim (pagesa e pagave si dhe detyrime të tjera afatshkurta)karakteristikat

Shuma e kredisë:

Në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit.

Valuta e kredisë:

denarë (MKD), kredi në denarë me klauzolë në deviza dhe kredi në deviza

Afati i kthimit:

deri në 12 muaj

Afati i shfrytëzimit:

deri në skadimin e afatit të kredisë, sipas nevojave të klientit

Mënyra e kthimit:

Maturim i njëhershëm në fund të periudhës me mundësi parapagimi (tërësisht ose pjesërisht deri në pagesën e plotë të shumës në afatin e paraparë)

kushtet

Garancia:

Sipas Katalogut për garanci dhe politikës së Bankës *

Garancia e pranueshme minimale:

Për shuma deri në 50.000 EUR në kundërvlerë në denarë, si garanci minimale mund të shërbejë kambiali noterial ose kontrata e bërë për ekspozim kreditor, me klauzola ekzekutive

normat e interesit

Norma e interesit:

Në bazë të Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit  

Komisione:

Komision i njëhershëm sipas Tarifës për kompensime dhe shërbime të bankës (për momentin përnjëherë 0,5%, shuma minimale 3.000 denarë, shuma maksimale 150.000 denarë për kredi të garantuara me hipotekë mbi patundshmëri dhe peng të mjeteve të lëvizshme dhe deri në 2% përnjëherë, shuma minimale 3.000 denarë për garancinë e mbetur, përveç garancia me depozitë)  

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime administrative për aprovimin e kërkesës

Valuta e kredisë:

Nëse bëhet fjalë për kredi në deviza ose kredi në denarë me klauzolë në deviza, realizimi dhe pagesa e kredisë bëhen sipas Vendimit për politikën e Bankës mbi normat e interesit