KREDI PËR LIKUIDITET

Dedikimi: Zgjidhja e nevojave afatshkurta për likuiditet (pagesa e furnizuesve për lëndët e para dhe materiale për ripërpunim (pagesa e pagave si dhe detyrime të tjera afatshkurta)Karakteristikat

Shuma  e kredisë:

Në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit  

Valuta e kredisë:

denarë (MKD)  

Afati i kthimit:

Deri në 1 muaj

Mënyra e pagesës:

Maturim i njëhershëm në fund të periudhës me mundësi për kthim të parakohshëm (tërësisht apo pjesërisht deri sa të bëhet pagesa e plotë në afatin e paraparë)

Kushtet

Garancia:

Sipas katalogut aktual për garanci të Stopanska banka sh.a. Manastir në momentin e aprovimit

Normat e interesit

Norma e interesit:

Sipas Vendimit mbi politikën dhe normat të interesit të Bankës 

Komisione:

Komision i njëhershëm sipas Tarifës për kompensime dhe shërbime të Bankës (për momentin 0,3% një herë, shuma minimale 1.000 denarë, shuma maksimale 10.000 denarë për kredi të aprovuara me garanci të depozitës dhe 1% një herë, shuma minimale 3.000 denarë për kredi të garantuara me garanci të tjera) 

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime të administrimit për aprovimin e kërkesës (nuk paguhet për kredi të garantuara me depozitë)