KREDI KONSUMATORE PA DEDIKIM E SIGURUAR ME HIPOTEKË

pa dedikim, mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit


karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE

në bazë të aftësisë kreditore të kredimarrësit dhe vlerës së garancisë

AFATI I KTHIMIT

- deri në 240 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi -700,00 МКД

Komision për kredinë e aprovuar 2% nga shuma e kredisë

Shpenzime për shlyerje të parakohshme

pa kompensim për pagesë të parakohshme deri në 20% të pjesës së mbetur nga principali i kredisë në muajin rrjedhës;

3% nga principali i kredisë që paguhet para kohe, për shuma mbi 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë


kushtet

1. Në rast se vlera e hipotekës është 2:1 e shumës së kredisë, duhet të plotësohet kushti për aftësi kreditore prej 1/3 kësti / e pagës

2. Në rast se vlera e hipotekës është 3:1 e shumës së kredisë, duhet të plotësohet kushti për aftësi kreditore prej ½ kësti / e pagës

  • ka mundësi të përfshirjes maksimalisht të një bashkë-kërkuesi për kredi (anëtar i familjes më të ngushtë)
  • kufiri i moshës - maksimum 70 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

INSTRUMENTE PËR GARANCI:

kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës*/urdhër automatik për pensionistë, hipotekë e pasurisë së patundshme (hapësirë banesore ose afariste të ndërtuara ose në ndërtim, shtëpi private të ndërtuara ose në ndërtim dhe tokë ndërtimore), polica e lidhur në dobi të bankës.

normat e interesit

  • 7,632% Normë e ndryshueshme e interesit për kredi në denarë me klauzolë në deviza
  • 11,25% E ndryshueshme për kredi në denarë

te tjera

**Kreditë në denarë me klauzolë në deviza aprovohen vetëm në rast se plotësohen kriteret për ponder të rrezikut prej 35% ose 75%.

* Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.