KREDI PËR BLERJEN E HAPËSIRËS BANESORE OSE AFARISTE

nga kompania/investitori ose subjektet e tyre të ndërlidhura të cilat kanë depozita në bankë mbi 60.000.000,00 denarë, e dedikuar për të punësuarit në sipërmarrje dhe subjekte të ndërlidhura të tyre të cilat kanë depozita mbi 60.000.000,00 denarë dhe shfrytëzues të shërbimit banking individual

karakteristikat

Me dedikim:

Për blerjen e pasurisë së patundshme-banesë/shtëpi ose hapësirë afariste sipas paramarrëveshjes së dorëzuar për shitblerje


SHUMA MAKSIMALE:

Në bazë të vlerës së patundshmërisë në përputhje me paramarrëveshjen/marrëveshjen për shitblerje, e reduktuar për shumën e pjesëmarrjes vetjake


PJESËMARRJE VETJAKE:

25% pjesëmarrje vetjake / mundësi pa pjesëmarrje me vlerë të hipotekës 2/1, prej të cilave detyrimisht lënda e shitblerjes/për kredi për rifinancim, nuk është e nevojshme pjesëmarrja vetjake


AFATI I KTHIMIT:

deri në 360 muaj


Shpenzimet e aplikimit për kredi

 • 700,00 МКД

Komision për kredinë e aprovuar -

 • 1% nga shuma e aprovuar


Shpenzime për shlyerje të parakohshme:

  • pa kompensim për depozitimin e parakohshëm deri në 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë në muajin rrjedhës
  • 3% nga princpali i kredisë që depozitohet para kohe për shumë mbi 20% të pjesës së mbetur të principalit të kredisë

   kushtet

   • Aftësi kreditore 55% kësti/paga
   • Mundësi për përfshirje të një ose më shumë bashkë-kërkuesve për kredi
   • kufiri i moshës - maksimum 75 vjeç në ditën e maturimit të kredisë
   • Transferim i detyrueshëm i të ardhurave personale nëpërmjet Bankës

    

   INSTRUMENTE PËR GARANCI

   Kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës/urdhër automatik për pensionistë, polica e sigurimit të patundshmërisë lidhur në dobi të bankës dhe njërën nga dy opsionet e ofruara:

   1/ pjesëmarrje minimum 25% dhe hipotekë e banesës, shtëpisë ose hapësirës afariste (lëndë e shitblerjes)

   2/ hipotekë e patundshmërisë në proporcion 2:1 nga shuma e kredisë, prej të cilave detyrimisht lënda e shitblerjes

    

   PROMOVIM - PA SHPENZIME PËR VLERËSIM

   normat e interesit

   2,90% normë fikse e interesit në tre vitet e para (vjetore) në rast të shlyerjes së rregullt, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të anuitetit

   3,90% normë fikse e interesit nga viti i katërt deri në vitin e pestë (vjetore) në rast të shlyerjes së rregullt, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të anuitetit

   5,90% normë fikse e interesit nga viti i gjashtë deri në vitin e dhjetë (vjetore) në rast të shlyerjes së rregullt, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të anuitetit

   6,95% normë e ndryshueshme e interesit pas vitit të dhjetë, në rast se shfrytëzuesit e kredisë rregullisht i shlyejnë detyrimet për kredinë, respektivisht më së voni deri në 30 ditë nga data e maturimit të anuitetit

   7,632% normë e ndryshueshme e interesit, në rast se kredia nuk shlyhet rregullisht, respektivisht shfrytëzuesi i kredisë vonohet me pagesën e një apo më shumë anuiteteve

   të tjera

   PRODHIME TË DETYRUESHME PLOTËSUESE:

    • kartë krediti me limit në shumë prej të paktën 1 pagë
    • mbitërheqje e aprovuar për LLT në shumë prej të paktën 1 pagë