KREDI PËR BLERJEN E MAKINERISË BUJQËSORE

me dedikim, për blerjen e makinerisë për bujqësi – traktorë, kombajna, makineri lidhëse dhe makina të tjera bujqësore


karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE:

- deri në 30.000,00 EUR / 1.800.000,00 MKD

50% pjesëmarrje vetjake

AFATI I KTHIMIT:

- deri në 60 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar

  • 1% për persona që e marrin pagën nëpërmjet STBBT;
  • 1,5% për persona që nuk e marrin pagën nëpërmjet STBBT

   kushtet

    • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në SP, institucione buxhetore ose financiare dhe sipërmarrje private të pranueshme për Bankën, të cilët e marrin pagën/pensionin nëpërmjet STBBT ose do të nënshkruajnë deklaratë se në afat jo më të gjatë se 45 do ta transferojnë pagën/pensionin nëpërmjet STBBT
    • aftësi kreditore prej 1/3 (kësti/paga) për kërkues të kredisë të punësuar në sipërmarrje private të cilat nuk e marrin pagën/pensionin nëpërmjet STBBT
    • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

     INSTRUMENTE PËR GARANCI:

     ndalesë administrative të pagës, kambial dhe deklaratë kambiale, peng të lëndës për shitblerje, polica e sigurimit e lidhur në dobi të Bankës. Nuk përjashtohet mundësia që si garanci të ofrohet pasuri e patundshme në proporcion 2/1 me kredinë.

     normat e interesit

     7,632% - kredi në denarë me klauzolë në deviza (për kredimarrës që e marrin pagën nëpërmjet STBBT)

     10,00% - kredi në denarë (për kredimarrës që nuk e marrin pagën nëpërmjet STBBT)

     të tjera

     • ka mundësi të përfshirjes maksimalisht të një bashkë-kërkuesi për kredi (anëtar i familjes më të ngushtë)
     • për këtë prodhim, krahas të punësuarve të rregullt mund të aplikojnë edhe bujq të regjistruar