Kredi për investim

Dedikimi: Financimi i mjeteve themelore, të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të nevojshme për veprimtari stabile, rritje të të ardhurave dhe fitimin nga veprimtaria. Më së shumti 25% nga vlera e kredisë und të shfrytëzohet si kapital aktiv qarkullues. Shuma e kredisë: Sipas aftësisë kreditore të kërkuesitKarakteristikat

Shuma e kredisë:

Sipas aftësisë kreditore të kërkuesit

Valuta e kredisë:

denarë (MKD), kredi në denarë me klauzolë në deviza dhe kredi në deviza 

Afati i kthimit:

Deri në 10 vjet, me mundësi të përfshirjes së grejs-periudhës prej 2 vjet 

Mënyra e kthimit:

Anuitete të njëjta mujore, tremujore apo në gjysmë viti, ndërsa në raste të caktuara edhe anuitete vjetore

Kushtet

Garancia:

Sipas  Katalogut për garanci dhe sipas politikës së Bankës **garanci e pranueshme minimale: Hipotekë mbi patundshmëri dhe/ose peng mbi mjete të lëvizshme dhe kambial noterial apo kontratë e bërë për ekspozim kreditor, me klauzola ekzekutive 

Të tjera:

Pjesëmarrje vetjake me shumë minimale prej 30% nga investimi përkatës (duhet të dorëzohet dëshmi para pagesës së kredisë)

Normat e interesit

Norma e interesit:

Sipas Vendimit mbi politikën dhe normat e interesit të Bankës i harmonizuar me parametrat e planit të dorëzuar afarist / programit të investimit 

Komisione:

Komision i njëhershëm sipas Tarifës për kompensime dhe shërbime të Bankës (për momentin 0,5% një herë + 1% nga kredia e shfrytëzuar, shuma minimale 3.000 denarë, shuma maksimale 180.000 denarë për kredi në denarë dhe 1,5% njëherë, shuma minimale 3.000 denarë, shuma maksimale 500.000 denarë për kredi në deviza të  garantuara me hipotekë mbi patundshmëri dhe peng të mjeteve të lëvizshme dhe deri në 2% njëherë, shuma minimale 3.000 denarë për garancitë e tjera, përveç garancisë me depozitë) 

Komision për kthim të parakohshëm të kredisë:

Për pagesa deri në 20% nga saldoja e principalit, në ditën e pagesës, nuk llogaritet komision për kthimin e parakohshëm të kredisë, për pagesa mbi 20% nga saldoja e principalit komisioni është 3% nga shuma e kthyer para kohe 

Komisione të tjera:

2.000 denarë shpenzime administrative për aprovim të kërkesës 

Valuta e kredisë:

Në rast se bëhet fjalë për kredi në deviza ose në denarë me klauzolë në deviza, realizimi dhe pagesa e kredisë bëhen sipas Vendimit për politikat dhe normat e interesit të Bankës.