KREDI KONSUMATORE PËR PENSIONISTË

pa dedikim – mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit (nuk është e nevojshme të kërkohet dëshmi për dedikimin e kredisë). me dedikim - mjetet transferohen në llogari të transaksionit të shfrytëzuesit prej ku drejtpërdrejtë transferohen në llogari të sipërmarrjes në bazë të pro-faturës, faturës së dorëzuar.karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE

në bazë të aftësisë kreditore të Kërkuesit të kredisë

PA GARANTË – deri në 120.000,00 MKD

ME 1 GARANT - prej 120.000,00 deri në 200.000,00 MKD

ME 2 GARANTË - mbi 200.000,00 MKD

AFATI I KTHIMIT

  • deri në 48 muaj – për kredi deri në 120.000,00 MKD
  • deri në 60 muaj – për kredi mbi 120.000,00 MKD

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 300,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar

  • 1% për kredi me dedikim
  • 2% për kredi pa dedikim

kushtet

  • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga) për shfrytëzues të kredisë të cilët pensionin e marrin në llogari të transaksionit në STBBT ose të cilët do të nënshkruajnë deklaratë se në afat prej 45 ditësh pensionin do ta transferojnë nëpërmjet STBBT, kreditë e të cilëve janë të garantuara me të paktën 1 garant – aftësi kreditore prej 1/3 (kësti/paga) për kërkues të kredisë të unësuar në sipërmarrje tjera private
  • aftësi kreditore prej 1/3 (kësti/paga) për shfrytëzues të kredisë, kreditë e të cilëve janë të garantuara vetëm me kambial (pa garant)
  • aftësi kreditore prej 1/2 raporti (kësti/paga) për garantin/garantët
  • kufiri i moshës - maksimum 75 vjeç në ditën e maturimit të kredisë për shfrytëzues të kredisë, 70 për garantët

normat e interesit

10,90% normë vjetore e interesit

të tjera

* Një garant mund të zëvendësohet me lidhjen e marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive, nënshkruar nga ana e kërkuesit nëse posedon pasuri në emër të vet, ose me garant tjetër pagues i cili posedon pasuri në emër të vet