KREDI PËR RIFINANCIM PËR TË PUNËSUARIT E INSTITUCIONEVE FINANCIARE, GJYQËSI DHE SIPËRMARRJE TË TJERA TË PRANUESHME PËR BANKËN

me dedikim – mjetet shfrytëzohen për mbylljen e detyrimeve në banka të tjera (10% e shumës mund të shfrytëzohet pa dedikim)

karakteristikat

SHUMA MAKSIMALE:

në bazë aftësisë kreditore të Kërkuesit të kredisë

PA GARANTE

- deri në 400.000,00 МКД / 6.500,00 ЕУР

ME 1 GARANT - prej 400.001,00 МКД / 6.501,00 ЕУР deri në 670.000,00 МКД / 11.000,00 ЕУР

ME 2 GARANTE - prej 670.001,00 МКД / 11.001,00 ЕУР deri në 920.000,00 МКД / 15.000,00 ЕУР

ME HIPOTEKË të pasurisë së patundshme në proporcion prej më së paku 2/1 për shuma mbi 15.001,00 ЕУР

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 МКД

Komision për kredinë e aprovuar - 1%

AFATI I KTHIMIT:

- deri në 95 muaj

kushtet

  • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga) e kërkuesit dhe garantëve
  • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

   normat e interesit

   kredi në denarë me klauzolë në deviza - 6,99% fikse për vitin e parë / 7,632% - e ndryshueshme për periudhën e mbetur

   kredi në denarë - 9,77% fikse për vitin e parë / 10,77% - e ndryshueshme për periudhën e mbetur

   të tjera

   *Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive.

   ** Një garant mund të zëvendësohet me lidhjen e marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive nga ana e kërkuesit nëse posedon pasuri në emër të vet, ose me garant tjetër pagues i cili posedon pasuri në emër të vet.