Кредит со комбиниран колатерал
(депозит и хипотека на недвижен имот)

наменет за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во Банката над 60.000.000,00 денари


карактеристики

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

нема ограничување

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 300,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 0,1% од износот на кредитот, максимум 6.000,00 денари

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  • Минимум 75% паричен депозит во иста валута како валутата на кредитот, со рочност еднаква или поголема од рочноста на кредитот
  • Хипотека на недвижен имот ( станбен и деловен простор изградени или во градба и градежно земјиште ) со 100% ефективна вредност на покритие од остатокот на кредитот кој не е обезбеден со депозит

каматни стапки

  • висина на депозит - минимум 75% депозит од износот на кредитот
  • каматна стапка - 2,00% над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот

останато

Начин на враќање:

1/ со месечна отплата на еднакви ануитети

2/ со месечна отплата на камата, и отплата на вкупниот долг одеднаш на крај на периодот