Кредит со
залог на депозит

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

нема ограничување

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 300,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 0,5% од износот на кредитот, максимум 15.000,00 денари

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  • паричен депозит во иста валута како валутата на кредитот, со рочност еднаква или поголема од рочноста на кредитот
  • договор за владетелски залог
  • меница и менична изјава (само за кредити обезбедени со 103% депозит)

каматни стапки

висина на депозит

каматна стапка на денарски / девизен кредит

за непримателина плата / пензија во банката за примателина плата / пензија во банката
130% депозит од износот на кредитот 1,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот 1,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
115% депозит од износот на кредитот 1,50 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
110% депозит од износот на кредитот 2,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
103% депозит од износот на кредитот 3,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот


останато