Кредит со
залог на депозит

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

нема ограничување

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 0,5% од износот на кредитот, максимум 15.000,00 денари

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  • паричен депозит во иста валута како валутата на кредитот, со рочност еднаква или поголема од рочноста на кредитот
  • договор за владетелски залог
  • меница и менична изјава (само за кредити обезбедени со 103% депозит)

каматни стапки

висина на депозит

променлива каматна стапка на денарски / девизен кредит

за непримателина плата / пензија во банкатаза примателина плата / пензија во банката
130% депозит од износот на кредитот1,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот1,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
115% депозит од износот на кредитот1,50 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
110% депозит од износот на кредитот2,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
103% депозит од износот на кредитот3,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот


*5,69% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, со каматна стапка 3,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот, рок на отплата 360 месеци, провизија за одобрен кредит 0,5% од износот на кредитот, максимум 15.000,00 денари

*4,53% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, со каматна стапка 3,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот, рок на отплата 360 месеци, провизија за одобрен кредит 0,5% од износот на кредитот, максимум 15.000,00 денари

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато