Кредит со залог
на обврзници
издадени од државата

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

- 60% од вредноста на обезбедувањето

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци (не подолг од рокот на доспевање на ратите на обврзниците)

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% за приматели на плата преку СТББТ
  • 1,5% за неприматели на плата преку СТББТ

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

каматни стапки

  • променлива, составена од 1М Еурибор + 8 п.п за кредити со девизна клаузула 
  • променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 6 п.п за денарски кредити 

останато

* како вредност на обврзниците се зема последната тргувана цена , намалена за 30%