Кредит со залог
на обврзници
издадени од државата

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

- 60% од вредноста на обезбедувањето

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци (не подолг од рокот на доспевање на ратите на обврзниците)

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% за приматели на плата преку СТББТ
  • 1,5% за неприматели на плата преку СТББТ

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

каматни стапки

  • променлива, составена од 1М Еурибор + 8 п.п за кредити со девизна клаузула 

*9,03% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, со променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 6,00 п.п.), рок на отплата 95 месеци, и провизија за одобрен кредит 1.5%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

  • променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 6 п.п за денарски кредити 

*8,28% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, со променлива каматна стапка ( 1М Еурибор + 8 п.п.), рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 1,5% 

Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* како вредност на обврзниците се зема последната тргувана цена , намалена за 30%