Кредит за купување на опрема за земјоделие

наменски, за купување на опрема за земјоделие - трактори, комбајни, приклучна механизација и други земјоделски машини


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

- до 30.000,00 ЕУР / 1.800.000,00 МКД

50% сопствено учество

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 60 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% за приматели на плата преку СТББТ;
  • 1,5% за неприматели на плата преку СТББТ

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во ЈП, буџетски или финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката кои ја примаат платата/пензијата преку СТББТ или ќе потпишаат изјава дека во рок не подолг од 45 дена ќе ја префрлат платата/пензијата преку СТББТ
  • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во приватни фирми кои не ја примаат платата/пензијата преку СТББТ
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

административна забрана на плата, меница и менична изјава, залог на предметот на купопродажба, полиса за осигурување винкулирана во корист на Банката. Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.

каматни стапки

променлива, составена од 1М Еурибор + 8 п.п - денарски кредит со девизна клаузула

*11,47% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, со променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.), рок на отплата 60 месеци, и провизија за одобрен кредит 1.5% 

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,5 п.п за  денарски кредит 

*8,52% СВТ за износ на кредит од 30.000 ЕУР, со променлива каматна стапка ( 1М Еурибор + 8 п.п.), рок на отплата 60 месеци, провизија за одобрен кредит 1,5% 

Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

  • можност за вклучување најмногу еден кокредитобарател (член на потесно семејство)
  • за овој производ, покрај редовно вработени може да аплицираат и регистрирани земјоделци