Кредит за купување на станбен или деловен простор

од компанија/инвеститор или нивни поврзани субјекти кои имаат депозити во банката над 60.000.000,00 денари, наменет за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат депозити во банката над 60.000.000,00 денари и корисници на услугата персонално банкарство


карактеристики

услови

каматни стапки

2,90% фиксна каматна стапка во првите три години (годишно) во случај на редовна отплата т.е. најдоцна до  30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

3,90% фиксна каматна стапка во четвртата и петтата година (годишно) во случај на редовна отплата т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

5,90% фиксна каматна стапка од шестата до десетата година (годишно) во случај на редовна отплата т.е најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

6,95% прилагодлива каматна стапка по десетата година, доколку кредитокорисниците  редовно ги сервисираат обврските по кредитот т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

7,630% прилагодлива каматна стапка, доколку кредитот не се отплатува редовно т.е. кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или повеќе ануитети

останато

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ:

  • кредитна картичка со лимит во висина од најмалку 1 плата 
  • дозволено пречекорување по ТРС во висина од најмалку 1  плата