КРЕДИТ ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

наменски: за купување на недвижен имот деловен простор според доставен преддоговор за купопродажба или за рефинансирање на кредити за набавка на деловен простор од други Банки


карактеристики

услови

каматни стапки

  • променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата+ 8 п.п. за денарски кредит со девизна клаузула                                     и за  денарски кредит составена од 1М Еурибор + маргина за кредити со девизна клаузула + 8 п.п

останато

а/доколку физичкото лице кое го купува деловниот простор го купува со намера да обавува деловни активности во него-целокупното работење на правното лице да се остварува преку СТББТ

б/доколку физичкото лице кое го купува деловниот простор го купува со намера за издавање под закуп, приливот под тој основ мора да биде на трансакциска сметка на кредитокорисникот во СТББТ

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.