Потрошувачки
кредит за пензионери

ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот)


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

согласно кредитната способност на Барателот за кредит

ДО 600.000,00 МКД

РОК НА ВРАЌАЊЕ

  • до 95  месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:


  • 2,5% за ненаменски кредити
  • 1,5% за рефинансирање во Банката
  • 0% за рефинансирање во други банки

услови

     
  • ДТИ показател не поголем од 55% рата/пензија

каматни стапки

КАМАТНА СТАПКА :

Фиксна каматна стапка во првата година - 7,50%

Променлива каматна стапка во останатиот период составена од референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 6,00 п.п.


*11,11% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, со фиксна каматна стапка за првата година 7,50%, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 6,00 п.п.), рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2.50%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 


останато

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:


Дополнителни одредби: Задолжително авалист на меница за кредитобаратели кои во текот на отплатата на кредитот ќе надминат 70 годишна возраст

* Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име. Во тој случај

Кредит до 150.000,00 МКД Од 150.001,00 МКД
до 300.000,00 МКД
од 300.001,00 МКД 
до 600.000,00 МКД
обезбедување  меница и менична изјава 
од кредитобарателот
меница и менична изјава, и 1
(еден) кредитоспособен жирант 
прифатлив за Банката 
меница и менична изјава, и 2
(двајца) кредитоспособни
жиранти прифатливи за Банката