КРЕДИТ
ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ

Средствата се користат за затварање на обврски во други банки (10% од износот може да се искористи ненаменски).


Карактеристики

Намена:

Наменски – средствата се користат за затварање на обврски во други банки (10% од износот може да се искористи ненаменски).

Максимален износ:

согласно кредитната способност на Барателот за кредит

БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000,00 МКД за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 1 ЖИРАНТ - од 301.000,00 до 600.000,00 МКД- за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 1 ЖИРАНТ - до 300.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

СО 2 ЖИРАНТИ - од 601.001,00 МКД до 900.000,00 МКД - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 2 ЖИРАНТИ - од 300.001,00 до 450.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

СО ХИПОТЕКА на недвижен имот во сооднос од најмалку 2/1 за износи над 600.000,00 МКД / 10.000,00 ЕУР за вработени во останати приватни фирми, односно над 900.001,00 МКД / 15.001,00 ЕУР за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

РОК НА ВРАЌАЊЕ

- до 95 месеци

Трошок за аплицирање за кредит

  • 700,00 МКД за кредити кои не се обезбедени со хипотека
  • 1.000,00 МКД за кредити обезбедени со хипотека

Провизија за одобрен кредит - 0%

Услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во  ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката / доколку кредитот е обезбеден со хипотека, вредноста на хипотеката треба да биде најмалку 2 : 1 од изност на кредитот
  • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во останати приватни фирми / доколку кредитот е обезбеден со хипотека, вредноста на хипотеката треба да биде најмалку 2 : 1 од изност на кредитот
  • кредитоспособност од 1/2 (рата/плата) за жирантите
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

Каматни стапки

  • 1М Еурибор + 8,00 п.п.за денарски кредит со девизна клаузула

*10,75% СВТ за износ на кредит од 1.200.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.), рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 0.00%    

  • референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.за денарски кредит

*8,01% СВТ за износ на кредит од 20.000 ЕУР, променлива каматна стапка (1М Еурибор + 8,00 п.п.), рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 0.00% 

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име