КРЕДИТ
НАМЕНЕТ ЗА
ВРАБОТЕНИ ВО БАНКИ

Средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот).


Карактеристики

Намена:

Ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот).

Максимален износ:

согласно кредитната способност на Барателот за кредит - до 600.000 МКД

БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000,00 МКД

СО 1 ЖИРАНТ - од 300.000,00 до 600.000,00 МКД

РОК НА ВРАЌАЊЕ

- до 72 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 2%

Услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобарателот и за жирантот
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

Каматни стапки

променлива, составена од референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,4п.п

Останато

Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име.