ЛЕТЕН ЛЕСЕН
КРЕДИТ

ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (кредитот може да се користи за рефинансирање на обврски во други банки, рефинансирање на обврски произлезени од кредитни картички, дозволено пречекорување и кредити со девизна клаузула во Банката)


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

согласно кредитната способност на Барателот за кредит - до 100.000,00 МКД

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 12 месеци

Трошок за аплицирање за кредит -

  • 700,00 МКД за вработени
  • 500,00 МКД за пензионери

Провизија за одобрен кредит

  • Фиксен износ од 500,00 мкд за кредити до 30.000,00 мкд
  • Фиксен износ од 1.000,00 мкд за кредити од 30.001,00 мкд до 60.000,00 мкд
  • Фиксен износ од 2.000,00 мкд за кредити од 60.001,00 мкд до 100.000,00 мкд

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за вработени во ЈП, АД, останати фирми прифатливи за Банката и пензионери
  • кредитоспособност до 40% од плата за вработени во останати приватни фирми
  • старосна граница - максимум 70 години на денот на достасување на кредитот

каматни стапки

променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,00 п.п.

*11,63% СВТ за износ на кредит од 100.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,00 п.п.), рок на отплата 12 месеци, провизија за одобрен кредит 2.000 ден

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име