MASTER BUSINESS REVOLVING CREDIT

Mastercard Business Revolving Credit e кредитна картичка со можност за користење во земјата и странство.

Mastercard Business Revolving Credit e наменета за:

 • Безготовински плаќања во трговската мрежа 
 • Подигање готовина од сите банки и банкомати во земјата и странство каде е истакнат знакот на Mastercard. 

Основни карактеристики

 • MASTER BUSINESS REVOLVING CARD e картичка која може да се издаде на правно лице,резидент со сметка во Банката или кое ќе отвори сметка во Банката преку која ќе извршува одреден процент од платниот промет во зависност од одобрениот лимит. На картичката се одобрува револвинг кредит кој е автоматски обновлив, а кој Банката го одобрува на подносителот на барањето за издавање на кредитна картичка. За искористениот износ расположливиот кредитен лимит се намалува, додека по уплатата на искористениот износ истиот повторно е расположлив за користење на корисникот на кредитната картичка.
 • Користењето на картичката е БЕЗ ПРОВИЗИЈА за плаќање во трговската мрежа во земјата и странство. 

Критериуми за добивање на картичка

 • Барање за издавање на Master business revolving card картичка 
 • Поединечни барања за корисниците на Master business revolving card картичките 
 • Тековна состојба од Централниот регистар не постара од 3 (три) месеци
 • Завршна сметка за последните две години
 • Аналитички заклучен лист кој кореспондира со Завршна сметка од последната календарска година*** 

*** По потреба Банката може да побара и дополнителна финансиска документација

Одобрување на рамковен револвинг лимит

 • Висината на рамковниот револвинг кредит се одобрува врз основа на направената анализа за работењето на правното лице. 
 • Максимален лимит на одобрување  e 1.000.000 МКД

Начин на плаќање

 • минимална месечна отплата на само 10% од износот на користениот кредитен лимит во тековниот месец.

Каматна стапка

 • 7,99% фиксна каматна стапка во првата година 
 • благајнички запис + 9.49 п.п но не пониска од 10.99% 

Годишнa членарина

 • 1,500.00 денари 
 • Издавање на дополнителна картичка - 500денари

Подигање на готовина

 • 3% минимум 500 денари од банкоматите на Банката
 • 5% минимум 500 денари од банкоматите и шалтерите на друга банка 

Проверка на состојба на банкомат

 • Проверка на состојба на ATM(Банкомат) на Банката - првата бесплатна; секоја наредна 20 денари 
 • Проверка на состојба на ATM(Банкомат) на друга Банка - првата бесплатна; секоја наредна 40 денари

  Електронски Блокади/Деблокади

  • 150 денари блокирање на изгубена или украдена картичка
  • 150 денари за деблокада по барање на клиентот

  Реиздавање на картичка

  •  500 денари по основ на украдена, изгубена или оштетена картичкa

  Реиздавање на ПИН

  • 150 денари

  Затворање на картичка

  • 200 денари за предвремено откажување од користење

  ПИН код

  • За подигање на готовина на банкомат, како и за плаќање во трговијата задолжително се користи ПИН кодот (се добива во затворен плик заедно со картичката). Доколку ПИН кодот се внесе погрешно три пати, картичката по автоматизам се блокира.