Kriteret:

  • Depozitime afatgjata të cilat janë me afat për 24, 36 dhe 48 muaj;
  • Normë themelore e interesit me shtesë stimuluese;
  • Pagesa e interesit bëhet pas mbarimit të periudhës së depozitës me afat, ose në momentin e ndërprerjes së parakohshme të afatit.

  Për depozitime me një afat deri në 24 muaj:

  • Në rast se afati i depozitës ndërpritet para muajit të 13-të nga data e kontraktimit të afatit, klienti fiton normë shkallore të interesit;
  • Në rast se afati i depozitës është ndërprerë pas 13 muajsh, klienti fiton interes themelor;
  • Në rast se pas maturimit ndërpritet afati i depozitës, respektivisht pas skadimit të 24 muajve, fiton interes themelor, plus një shtesë stimuluese të normës së interesit.

  Për depozitime me një afat deri në 36 muaj:

  • Në rast se afati i depozitës ndërpritet para muajit të 25-të nga data e kontraktimit të afatit, klienti fiton normë shkallore të interesit;
  • Në rast se afati i depozitës është ndërprerë pas 25 muajsh, klienti fiton interes themelor;
  • Në rast se pas maturimit ndërpritet afati i depozitës, respektivisht pas skadimit të 36 muajve, fiton interes themelor, plus një shtesë stimuluese të normës së interesit.

  Për depozitime me një afat deri në 48 muaj:

  • Në rast se afati i depozitës ndërpritet para muajit të 37-të nga data e kontraktimit të afatit, klienti fiton normë shkallore të interesit;
  • Në rast se afati i depozitës është ndërprerë pas 37 muajsh, klienti fiton interes themelor;
  • Në rast se pas maturimit ndërpritet afati i depozitës, respektivisht pas skadimit të 48 muajve, fiton interes themelor, plus një shtesë stimuluese të normës së interesit.

IV. Depozitë afatgjate me shtesë fikse stimuluese

Për klientë që marrin pagën ose pensionin në këtë Bankë dhe shfrytëzues të kartës së kreditit

Periudha


24 muaj

36 muaj

48 muaj


Norma e interesit

Shtesë stimuluese

Norma e interesit

Shtesë stimuluese

Norma e interesit

Shtesë stimuluese

Euro
1,10% 0,40% 1,40% 0,40% 1.60% 0,40%

Depozitat ekzistuese me afat përfshirë datën 31.07.2013 të këtij lloji të depozitës mbesin të menaxhohen sipas kushteve sikur për pranuesit e pagës ose pensionit në këtë Bankë ose sikur për shfrytëzuesit e kartës së kreditit.

Për klientë të tjerë të cilët nuk marrin pagën ose pensionin në këtë Bankë

Periudha


24 muaj

36 muaj

48 muaj


Norma e interesit

Shtesë stimuluese

Norma e interesit

Shtesë stimuluese

Norma e interesit

Shtesë stimuluese

Euro 0,90% 0,40% 1,20% 0,40% 1,40% 0,40%

Për të gjitha shumat, të cilat vendosen me afat në kundërvlerë mbi 100.000,00 eur, në mënyrë plotësuese pason pagesa e një shtese stimuluese prej 0,2%.

Për të gjitha shumat me afat në kundërvlerë mbi 200.000,00 eur, në mënyrë plotësuese pason pagesa e një shtese stimuluese prej 0,4%.

Për shumat të cilat depozitohen me afat nga një klient apo një grup i bashkuar subjektesh në shumë totale në kundërvlerë mbi 10.000.000,00 denarë, shtohet prag i poshtëm i normës së interesit:

 • Për depozitime me afat në denarë norma e interesit të mos bie nën 0,40%


o    Depozitime afatgjata të cilat janë me afat për 24, 36 dhe 48 muaj;