MEDIPLUS BABY - PAKETË PËR LINDJEkarakteristikat

DEDIKIMI

Për shërbime shëndetësore në Spitalin klinik „Acibadem Sistina“. Mjetet transferohen në llogarinë e transaksionit të shfrytëzuesit, prej ku drejtpërdrejtë transferohen në llogari të Spitalit klinik „Acibadem Sistina“, në përputhje me pro-faturën e shërbimit

SHUMA MAKSIMALE

 4.000,00 EUR

   

AFATI I KTHIMIT – deri në 48 muaj (varësisht nga shuma)

 • 12 muaj - për shuma deri në 1.000,00 EUR
 • 24 muaj - për shuma prej 1.001,00 EUR - 2.000,00 EUR
 • 36 muaj - për shuma prej 2.001,00 EUR - 3.000,00 EUR
 • 48 muaj - për shuma prej 3.001,00 EUR - 4.000,00 EUR 

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 200,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar

 • 0,5% nga shuma

Shpenzime për shlyerje të parakohshme

 • 0%

kushtet

 • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
 • paga nuk duhet detyrimisht të merret në LLT në Bankë
 • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

normat e interesit

0,00%


të tjera

Instrumente për garanci:

 • Kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës

 

Banka ka të drejtë në bazë të pikëpamjeve të veta të kërkojë garanci plotësuese