МЕДИПЛУС кредит

ЗА ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА
карактеристики

НАМЕНА

За медицински услуги и услуги од естетска хирургија во Клиничка болница „Аџибадем Систина“. Средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот  од каде директно се префрлаат  на сметка на Клиничка болница „Аџибадем Систина“  согласно про-фактурата за услугата

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

4.000,00 ЕУР


РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 48 месеци (во зависност од износот)

12 месеци - за износи  до 1.000,00 ЕУР

24 месеци - за износи од 1.001,00 ЕУР до 2.000,00 ЕУР

36 месеци - за износи од 2.001,00 ЕУР до 3.000,00 ЕУР

48 месеци - за износи од 3.001,00 ЕУР до 4.,000,00 ЕУР
НАЧИН НА ВРАЌАЊЕ - со месечна отплата на ануитети

 • административна забрана
 • траен налог
 • на шалтерите на Банката
 • по електронски пат
Трошок за аплицирање за кредит 

 • 200,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • 0,5% од износот

Трошок за предвремена отплата

 • 0%

услови

 • кредитоспособност од 1/2 (рата/плата)
 • платата не е задолжително да се прима во СТББТ
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот
 • каматни стапки

  0,00%

  *0,24% СВТ за износ на кредит од 4.000 ЕУР, каматна стапка 0,00%, рок на отплата 48 месеци, провизија за одобрен кредит 0.50%     

  *Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

  останато

  Инструменти за обезбедување:

  • Меница и менична изјава,  административна забрана на плата


  Банката има право по свое видување  да  побара дополнително обезбедување