Акционерско собрание 25.4.2018

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

Врз основа на член 48 и 49 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола НО бр. 02-12149/1/I-2 од 13.6.2017 година и Одлуката на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола за свикување седница на годишно Собрание на акционери НО бр. 02-5995/1/I.1-14 од 21.3.2018 година,СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА


Ј А В Е Н   П О В И К


ЗА УЧЕСТВО НА  ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БАНКАТА

 

41. Собрание на Стопанска банка а.д. Битола ќе се одржи во Битола, на 25.4.2018 година (среда) со почеток во 12.00 часот, во хотел „Капри“, Битола, со следниот:


Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

            I     Процедурален дел

 

1.   Отворање на Собранието;

2.   Избор на работни тела;

2.1 Избор на претседавач;

2.2 Избор на двајца бројачи на гласови;

3.   Констатирање кворум за работа на Собранието.


            II. Работен дел

 

  1. Разгледување Записник од 40. седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 17.5.2017 годинa.


  2. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2017 година, со прилог:

      - Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

      - Одлука за усвојување на Годишниот извештај и Мислењето од Надзорниот одбор.  3. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2017 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со

      - Одлука за одобрување на Извештајот.


  4. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2017 година со мислење на Друштвото за ревизија „ГРАНТ ТОРНТОН“ ДОО Скопје, со прилог:

      - Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

      - Одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката.


   5. Годишна сметка на Стопанска банка а.д. Битола за 2017 година, со прилог:

       - Одлука за усвојување на Годишната сметка.


  6. Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2017 година на Стопанска банка а.д. Битола.


  7. Одлука за именување член на Надзорен одбор на Стопанска банка а.д. Битола.


  8. Одлука за избор на Друштво за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола.


  9. Предлог-одлука за измена на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола не беше разгледувана.


  Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

   

  Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собранието) најдоцна еден час пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.


  Пријавите  да се достават во Банката – Сeктор за правни работи и управување со Кабинет на Управен одбор.


  Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред во согласност со Статутот на Банката и со Законот за трговските друштва.


  Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и со Законот за трговските друштва.


  Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката писмено или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошна и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката www.stbbt.mk.


  Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и предлог-одлуки по точките од дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.


  Барање за вклучување една или повеќе точки во дневниот ред, предлагање одлуки за усвојување се испраќа до органот на управување на друштвото во рок од 8 (осум) дена од испраќањето на јавниот повик  за одржување Собрание на друштвото. Подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката www.stbbt.mk.


  Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации во согласност со Законот за трговските друштва им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик секој работен ден во библиотеката на Банката (трети кат, Централа на Банката), ул. „Добривоје Радосавлевиќ“ бр. 21, Битола, како и на интернет-страницата на Банката www.stbbt.mk.                                                                                 Стопанска банка а.д. Битола

  ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРИ 25.4.2018


  ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ

  ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР НА СОБРАНИЕ

  Акционерите на Банката можат да овластат со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието.


  Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање преку полномошник, кој е достапен за преземање од интернет-страницата на Банката (Полномошно за правни лицаИзвестувањеПолномошно за физички лицаИзвестувањеПример за полномошно).


  Во случај акционерот од која било причина да не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет-страницата на Банката, истиот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.


  Акционерите се обврзани веднаш да ја известат Банката за секое полномошно дадено во писмена форма со достава на копија од пополнетиот образец на еден од следните начини:


  - по електронски пат на адреса stbbt@stbbt.com.mk кога се доставува копија во скенирана форма.

  - по писмен пат на адреса:   


  СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

  „Добривоје Радосављевиќ“ 21

  7000 Битола

  Управен одбор

  Со назнака „за 41. Собрание на Стопанска банка а.д Битола“.


  Банката може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање ако такви му се дадени на полномошникот.


  Полномошникот е должен при евиденција на своето присуство на седница на Собранието да го предаде полномошното во писмена форма во оригинал и да презентира документ за идентификација  -  лична карта или пасош.


  За полномошници на Собранието можат да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интерес само под услов ако истите


  - претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфиликт на интерес и

  - добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.


              Банката на својата интернет-страница го објавува идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес, како и причините за постоење конфликт на интерес кај полномошниците.  


  ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

  ВКУПЕН БРОЈ НА АКЦИИ И ВКУПЕН БРОЈ НА ГЛАСАЧКИ ПРАВА

  ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИ ТОЧКИ

  ВКЛУЧУВАЊЕ НА НОВИ ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД

  ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ТОЧКИТЕ ОД ДНЕВНИОТ РЕД

  РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

  ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ