Бизнис Overdraft (БОВД)

БИЗНИС
OVERDRAFT

Намена: Кредитот претставува дозволено пречекорување на сметката на клиентот


Карактеристики

Износ на кредитот:

во висина до 20% од годинешниот износ на нето приливи (приливи на жиро сметка намалени за износ на приливи по основ на кредити и позајмици) во платниот промет на клиентот но максимум 2.000.000 денари за лимити обезбедени со нотарска меница (или солемнизиран договор за кредитна изложеност пред Нотар) со извршни клазули или во зависност од слободниот дел од рамковниот лимит или обезбедувањето

Валута на кредитот:

денарски кредит

Рок на враќање:

до 3 години за кредити обезбедени со меници и солемнизиран договор за кредит пред нотар или до рокот на важноста на рамковниот лимит односно обезбедувањето.
Рок на користење: за цело времетраење на договорот за кредитна изложеност

Начин на враќање:

Сукцесивно, според можностите на клиентот но не покасно од датумот на доспевањето на кредитот

Услови

Обезбедување:

Согласно Каталогот за обезбедување и политиката на Банката*

Минимално прифатливо обезбедување:

За износ до 2.000.000 денари, минимално обезбедување може да служи нотарска меница или солемнизиран договор за кредитна изложеност, со извршни клаузули

Пресметка на камата:

Еднаш месечно по пропорционална метода за искористениот износ од лимитот на дневна основа

Останато:

Банката на годишна основа врши ревидирање на одобрениот лимит и непречено користење во наредната година, доколку клиентот ги исполнува сите услови или трнсформација на кредитот со план на отплата доколку клиентот не ги исполнува условите за пролонгација на користењето на лимитот

Каматни стапки

Каматна стапка:

9% годишно, променлива каматна стапка

Провизија:

Еднократна провизија согласно Тарифата за надоместоци и услуги на Банката (во моментот 0,5% еднократно, миинимум 3.000 денари, максимум 150.000 денари и 0,25% еднократно при пролонгација на кредитот на годишна основа)

Останати провизии:

2.000 денари манипулативен трошок за одобрено барање