Орочени депозити

Орочени девизни депозити

Редовното штедење се однесува на сите видови депозити во странска валута.

  • Периоди на штедење - по видување, 1, 3, 6, 12, 13, 15, 24, 25 и 36 месеци.
  • Пресметка на камата -  годишно, со фиксни или променливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционална метода
  • Каматата се исплаќа во истата валута како депозитот
  • Исплата на камата:
    • на крајот на периодот, со месечна пресметка на каматата која се додава на главниот влог
    • месечна исплата на каматата на трансакциска сметка по барање на клиентот

•  Предвремено разорочување: 

  - Повлекување на депозитот пред претходно поставениот период на штедење (предвремено разорочување).   

  - Предвременото разорочување е строго регулирано и лимитирано со интерни процедури. Во случај на предвремено разорочување се исплаќа каматата по видување за целиот влог.

  - Надомест:  фиксен износ од 1.000,00 ден

                                                           Орочени девизни депозити
Валута по
видување
 1
месец
3
месеци
6
месеци
12
месеци
13
месеци
15
месеци
24
месеци
25
месеци
36 
месеци
Над 36
месеци
ЕУР 0.00% 0.03% 0.10% 0.15% 2.00% 2.10% 2.20% 2.40% 2.75% 3.10% 1М Еурибор** + 1,30 п.п.   
УСД 0.00% 0.03% 0.10% 0.15% 0.30% /  / 0.35% / 0.50% /
ЦХФ 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%    / 0.01%   0.01%  
АУД 0.00% 0.10% 0.10% 0.30% 0.50%    / 0.60%   0.70%  
ЦАД 0.00% 0.05% 0.09% 0.15% 0.17%    / 1.00%   1.30%  
Други 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%    / 0.01%   0.01%  

**Доколку референтната каматна стапка има негативна вредност, во пресметката на номинална каматна стапка ќе се земе со вредност 0