Рамка лимит

Договор за
рамкa лимит


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според кредитната способност на кредитокорисникот, ко-кредитокорисникот која треба да изнесува до 1/2 од месечните примања.

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 180 месеци

ПРОВИЗИЈА - за целиот период на времетраење на Договорот за рамка лимит - 0,10% (минимум 5.000,00 МКД, а максимум 100.000,00 МКД)

услови

  • кредитоспособност од 1/2 (рата/плата)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

административна забрана на плата, меница со менична изјава, хипотека на недвижен имот со вредност од минимум 2:1 од износот на рамката, полиса винкулирана во корист на Банката или паричен депозит

останато

* доколку со барањето за рамка/лимит се аплицира за станбен кредит/кредит за купување на деловен простор рочноста може да биде до 360/240 месеци

* * Во Договорите задолжително ќе стои клаузула за отповикливост