Со антиципативна исплата на камата

Критериуми

Минимален задолжителен влог: 100,00 ЕУР
Валута: МКД 
Рок на орочување: 15,25 и 36 месеци
Тип на каматна стапка: фиксна
Исплата на камата:  Антиципативно - на денот на уплата на влогот
Рок на орочување Каматни стапки
ЕУР
15 месеци /
25 месеци 2,00%
36 месеци 2,50%
*Каматните стапки се на годишно ниво

                         

Начин на исплата на каматата: Антиципативнo, на денот на уплата на влогот
Можност за автоматско преорочување:  Нема можност за автоматско преорочување. По доспевање, средствата се пренесуваат на трансакциската сметка на вложувачот. 
Предвремено разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината и се наплаќа надомест за предвремено раскинување на влог. На Вложувачот му се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.
Надомест за предвремено разорочување:  Фиксен износ 3.000,00 денари

 

Напомена:

Овој тип на депозит не може да се искористи како обезбедување за кредит